فراخوان نظرسنجی انتخاب شعار فاطمیه 1398 آغاز شد/مشارکت در تعیین خط‌مشی هیأت‌ها در فاطمیه بحث درباره فراخوان نظرسنجی انتخاب شعار فاطمیه 1398 آغاز شد/مشارکت در تعیین خط‌مشی هیأت‌ها در فاطمیه http://www.1542.org/index.php/اخبار/1452-فراخوان-نظرسنجی-انتخاب-شعار-فاطمیه-1398-آغاز-شد-مشارکت-در-تعیین-خط‌مشی-هیأت‌ها-در-فاطمیه.html Thu, 20 Feb 2020 10:48:11 +0330 JComments